Visie...

Per 1 augustus 2014 is de wet 'passend onderwijs' van kracht geworden. Van scholen mag verwacht worden dat leerstof afgestemd wordt op álle leerlingen en dat toegewerkt wordt naar participatie binnen de maatschappij. Dit houdt in dat de leerling niet los gezien kan worden van het gezin waar het kind deel van uitmaakt, de buurt waarin de leerling woont, de school waarop de leerling zit en de sociale relaties die de leerling heeft. Alle factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen. In de begeleiding is oog voor al deze aspecten wat maakt dat de begeleiding maatwerk is. Tijdens de eerste begeleidingsbijeenkomst zal in kaart worden gebracht wat de 'krachten' zijn van uw kind. Hoe kunnen we er samen (ouders, school, leerling, begeleider) voor zorgen dat uw kind nog meer in zijn/haar kracht komt te staan? Als dit goed in kaart is gebracht wordt tijdens de tweede begeleidingsbijeenkomst een plan van aanpak opgesteld volgens de 1-Zorgroute. Hierbij wordt handelingsgericht gewerkt dat wil zeggen dat er een concreet, haalbaar doel wordt gesteld waaraan systematisch en planmatig gewerkt wordt. Gemiddeld duurt een begeleidingstraject twaalf weken, waarna gekeken wordt of er sprake is van een gewenste situatie. Het traject wordt afgesloten met een evaluatieverslag. Daarna kan besloten worden om het traject met een nieuw doel voort te zetten, het traject af te bouwen of het traject te stoppen. Dit gebeurt altijd in overleg.

Werkwijze...

Wanneer u naar aanleiding van deze website enthousiast bent over de mogelijkheden voor remedial teaching die De Leerunit biedt, kunt u via de mail een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan de pagina.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de huidige en de gewenste situatie besproken. Het is handig als tijdens het gesprek schoolresultaten overlegd kunnen worden. U kunt deze gegevens opvragen bij de leerkracht van uw kind. Aan de hand van de gegevens en eventueel aanvullend onderzoek wordt een digitaal dossier opgebouwd. Indien u toestemming geeft, neemt de remedial teacher contact op met de leerkracht van uw kind en zal in nauwe samenwerking met school een plan van aanpak opgesteld worden. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen aan derden verstrekt en aan derden gevraagd als u daar toestemming voor geeft. Toch wordt ernaar gestreefd om een nauwe samenwerking met school aan te gaan om de begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de begeleiding van school. Dat maakt het aanbod 'passend'.

Om gebruik te kunnen maken van de online leeromgeving dient u te beschikken over een printer. Tijdens het tweede gesprek zal de online leeromgeving aan u worden uitgelegd en ontvangt u een inlogcode zodat u opdrachten en formulieren kunt up- en downloaden. U ontvangt hierbij een instructiefilmpje, ter verduidelijking. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch hulp te ontvangen of om de stappen samen te doorlopen.

Uw emailadres is belangrijk, u geeft deze op bij de aanmelding. Alle informatie zal toegestuurd worden naar uw emailadres en naar het emailadres van het kind (v.a. groep 5, indien aanwezig). De ouders zijn echter de eindverantwoordelijken en zullen hun kind in dit proces gaan begeleiden. U heeft als ouder/verzorger dus een duidelijke taak! Als u eenmaal gewend bent geraakt met de manier van werken, zal het onderdeel worden van de dagelijkse gang van zaken en zult u het gemak ervan ervaren.